fbpx

Information om behandling av personuppgifter

GDPR, eller dataskyddsförordningen, är en lag som gäller i hela EU från den 25 maj 2018. Den syftar till att vi alla ska få större kontroll över hur uppgifter om oss hanteras och öka säkerheten för hur våra personuppgifter behandlas. Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person. Dataskyddsförordningen kompletteras med andra regler, som gäller till exempel de krav som ställs på patientjournaler (Patientdatalagen) och de lagar som handlar om sekretess och tystnadsplikt.

Den här informationen syftar till att förklara hur NCA Clinic AB hanterar dina personuppgifter. Om du har några frågor kring vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till Verksamhetsansvarig.

Personuppgiftsansvarig

NCA Clinic AB är ansvarig för de personuppgifter som behandlas i samband med vårdkontakterna mellan dig och oss. Kontaktuppgifter till NCA Clinic AB är följande.
Adress
Telefon
e-post

Dataskyddsombud

Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att den personuppgiftsansvariga följer dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet ska bl.a. vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen samt samarbeta med Datainspektionen, till exempel vid inspektioner.

NCA Clinic AB dataskyddsombud har följande kontaktuppgifter:
Namn
Adress
Tel
e-post


Ändamål och rättslig grund för behandling

NCA Clinic AB använder de uppgifter du lämnar till oss för att jag/vi/verksamheten ska kunna ge dig en god och säker vård.De används också i det systematiska och fortlöpande patientsäkerhetsarbetet. Uppgifterna förs under vårdtiden löpande in i journalsystemet. Uppgifterna är också till för att vara en informationskällaför dig som patient.

Den rättsliga grund som NCA Clinic AB har för att behandla dina personuppgifter är att hälso- och sjukvård är en uppgift av s.k. allmänt intresse, det vill säga en verksamhet som är grundläggande för att vårt samhälleska fungera. Legitimerade läkare är också skyldiga enligt lag att dokumentera vården genom att föra journal (bland annat enligt Patientdatalagen). Vår verksamhet precis som alla vårdgivare står under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg och i händelse av deras tillsyn fyller patientuppgifterna en viktig funktion.

Lagringstid

NCA Clinic AB kommer att radera dina personuppgifter i enlighet med reglerna i Patientdatalagen, dvs tidigast tio år efter den senast gjorda journalanteckningen.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker. Du har även, med de begränsningar som följer av Patientdatalagen, rättatt få dina personuppgifter rättade, att få uppgifterna raderade, attkräva att behandlingen av uppgifter i vissa fall begränsas,samt att i vissa fall invända mot behandling.
Du kan även ha rätt till skadestånd om dina personuppgifter i patientjournalen skulle behandlas i strid med reglerna i Patientdatalagen.

Regler om sekretess och säkerhet för uppgifterna

För alla patientuppgifter, både sådana du lämnar och sådana vi använder exempelvis i journalen, gäller de regler om tystnadsplikt som följer av Patientsäkerhetslagens bestämmelser.

Uppgifter som krävs enligt lag

Enligt Patientdatalagen föreskrifter ställs krav på ett visst innehåll i patientjournalen. De krav som ställs är att vi ska föra in uppgifterom din identitet, väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården, de bedömningar som vi/jag/verksamheten gör, de planeringar som görs, och de åtgärdersom genomförs. Vidare ställs krav på att vi anger vilken information som vi har lämnat till dig som patient, om val av behandlingsalternativ, utfärdade intyg och remisser samt ingående och utgående handlingar.